Deelnamevoorwaarden editie 9 juni 2024:

Door inschrijving voor de Omloop van Empel, gaat de deelnemer automatisch akkoord met onderstaand reglement.

Deelnemen aan de Omloop van Empel is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen van persoonlijk letsel door toedoen van welke aard dan ook.

Deelnemers en publiek gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Omloop van Empel zonder daarvoor vergoeding in welke vorm dan ook, te claimen. Indien deelnemer niet persoonlijk op beeldmateriaal wilt verschijnen, kan de deelnemer niet meedoen met het evenement. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. 

De persoonsgegevens van de deelnemers worden opgeslagen op een beveiligde server en worden daar bewaard tot 2 maanden ná het evenement. De gegevens worden gebruikt om de deelnemers te contacteren en op de hoogte te brengen van het laatste nieuws over het evenement en/of bij calamiteiten voorafgaand aan het evenement. Nooit zal de Omloop van Empel persoonsgegevens verstrekken aan derden, danwel verkopen aan commerciële aanbieders. 

De persoonsgegevens die verzameld worden bij het inschrijven via Inschrijven.nl zijn gebonden aan de daarvoor geldende regels. De deelnemer dient hier tijdens het inschrijven ook mee akkoord te gaan. Inschrijven.nl is verantwoordelijk voor hun geboden diensten van de inschrijfmodule.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats of anders gecommuniceerd. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Er zal gezocht worden naar een passende oplossing voor het eerstvolgende evenement.

De betaling van het inschrijfgeld bij voorinschrijving gebeurt via iDeal met de inschrijfmodule van Inschrijven.nl. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk na inschrijving. Eventuele wijzigingen qua afstand, geven eveneens ook geen recht op restitutie. De Omloop van Empel behoudt het recht om extra kosten in rekening te brengen bij een wijziging. 

Door betaling van het inschrijfgeld, verklaart de deelnemer automatisch akkoord te zijn met dit reglement.

Bij de Omloop van Empel worden de volgende tijdslimieten gehanteert:
–  15 km 135 minuten
–  10 km 90 minuten
–    5 km 45 minuten
– Wandelafstanden: 180 minuten
De organisatie behoudt het recht om deelnemers uit de wedstrijd te halen die niet binnen de limiet zullen finishen.

Specifieke voorwaarden staan omschreven in het wedstrijd- en trimloopreglement dat onderstaand is toegevoegd.

Bevestiging van inschrijving, toezending van startnummer en dergelijke:
Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail van Inschrijven.nl ter bevestiging. Indien je geen e-mail hebt gekregen, controleer dan eerst a.u.b. je SPAM-box. Het startnummer, inclusief RFID chip is voorafgaande aan de wedstrijd op te halen. Kijk bij het programma voor meer informatie.

 

Wedstrijd- en trimloopreglement Omloop van Empel 9 juni 2024:

Artikel 1
De Omloop van Empel wordt georganiseerd door de Stichting Omloop van Empel statutair gevestigd te Empel.

Artikel 2
De deelnemers zijn te allen tijde verplicht om alle aanwijzingen van organisatie, verkeersregelaars, EHBO en politie op te volgen.

Artikel 3
De deelnemers aan alle afstanden (bv. 5 km, 10 km en 15 km) en wandelafstanden zijn verplicht om minimaal tien minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn. Bij de indeling dienen aanwijzingen van de organisatie en officials te worden opgevolgd. Bij het te laat aanwezig zijn, is het mogelijk dat de deelnemer niet meer van start kan gaan.

Artikel 4
De looptijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de elektronische tijdsregistratie. De wedstrijduitslag wordt bepaald door de brutotijden (richtlijnen volgens de atletiekunie). De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury. Nettotijden spelen m.b.t. de wedstrijduitslag geen rol. Nettotijden zijn een service aan (recreatieve) deelnemers om hun werkelijk gelopen tijd te bepalen. 

Artikel 5
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 6
De organisatie behoudt het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of de gehele Omloop van Empel af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt. Het is mogelijk dat op de dag zelf besloten wordt starttijden aan te passen ten gevolge van onveilige omstandigheden voor de deelnemers en publiek. De organisatie zal zich inspannen om dit aan alle deelnemers mede te delen.

Artikel 7
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn en het startnummer zichtbaar en ongevouwen op de borst dragen, dus niet op de rug. Het niet opvolgen van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden. De organisatie of Inschrijven.nl is niet verantwoordelijk voor verkeerde tijdsregistratie door het onjuist gebruik van het startnummer en bijbehorende RFID chip.

Artikel 8
Elke deelnemer dient te lopen met een door de organisatie goedgekeurde en voorziene RFID chip. Deze mag niet van het startnummer worden verwijderd. Voor registratie dient men op de juiste starttijd de matten bij de start/finish te passeren.

Artikel 9
De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden. Bijvoorbeeld bij extreme hitte, kans op onweer, of andere omstandigheden die de veiligheid van de deelnemers, organisatie of toeschouwers negatief beïnvloeden. Indien afgelasting nodig is, zal dit zo spoedig mogelijk aan alle deelnemers kenbaar gemaakt worden. Er vindt geen restitutie van het startgeld plaats.

Artikel 10
Het is omwille van de veiligheid op het parcours niet toegestaan om met huisdieren en/of kinderwagens/babyjoggers deel te nemen aan de Omloop van Empel (alle onderdelen). Uitzonderingen op deze regel worden – in uitzonderlijke gevallen – uitsluitend verleend door de organisatie.

Artikel 11
Na vertrek van de startgroepen uit de startvakken is het voor telaatkomers niet mogelijk om van start te gaan. De start van een onderdeel is een aaneengesloten proces. Het parcours wordt na iedere start zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers over de startmatten weer vrijgegeven (voor het reguliere verkeer, dan wel gereed gemaakt voor een volgend onderdeel).

Artikel 12
In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproutes naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten, tenzij overeengekomen met de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht hier tegenop te treden.

Artikel 13
Van ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de Omloop van Empel. Hierover is geen correspondentie mogelijk tenzij juridisch strikt noodzakelijk.